Algemene voorwaarden Online ISO Academy

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Online ISO Academy (OIA), gevestigd te Roermond, aan de Westhoven 10 te Roermond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78417112, hierna te noemen: ‘OIA’.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of (studie)overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door OIA binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een wederpartij c.q. klant.
 3. Wijzigingen van deze voorwaarden dienen door de OIA uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Onder ‘wederpartij’ of ‘klant’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die bij OIA een order heeft geplaatst, dan wel met haar een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van OIA en op alle door OIA gesloten
 studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Door inschrijving voor een training aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. OIA wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen OIA en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal OIA een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen OIA en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 Aanbod

1. OIA brengt het aanbod schriftelijk online uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de training en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 b. wanneer de training start;
 c. de voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;
 d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen;
 e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 f. de wijze van betaling;
 g. de duur van de studieovereenkomst.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van OIA.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 a. de identiteit en het adres van OIA;
 b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
 c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 Studieovereenkomst

1. De klant gaat een studieovereenkomst met OIA aan door middel van de inschrijving voor de training. Inschrijving voor een training vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door OIA verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
 2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer OIA de inschrijving voor een training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop OIA schriftelijk de inschrijving voor een training aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een training is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij online onderwijs wordt onder aanvang van de training doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. OIA is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is OIA gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van OIA. OIA kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Annulering opleiding 

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van OIA onvoldoende is, staat het OIA vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op andere datum en/of ander tijdstip
 zal worden gevolgd. Indien OIA en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door OIA van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat OIA gerechtigd is, onder aftrek van nog niet ontvangen onderwijsmateriaal, de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

a. bij annulering tot een week voor aanvang van de training: 50% van de prijs;
 b. bij annulering tot twee dagen voor de training: 100% van de prijs.
 4. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door OIA is verplaatst op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat OIA gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
 a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: 50% van de prijs;
 b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: de totale prijs.
 5. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door OIA is gewijzigd op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 4, geldt dat OIA gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
 a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: 50% van de prijs van de opleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de prijs voor de gewijzigde opleiding meer bedraagt dan de prijs voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval 50% van de prijs van de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht;
 b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: de totale prijs van de opleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale prijs voor de gewijzigde opleiding meer bedraagt dan de totale prijs voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval de totale prijs voor de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht.
 6. In het kader van hetgeen hierboven bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.
 7. Annulering door de klant van een maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat OIA met de uitvoering van die maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan OIA. Als moment van ontvangst door OIA van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door OIA. De geplande aanvangsdatum van de maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 8.
 8. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 geldt dat OIA gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 a. bij annulering na totstandkoming van de studieovereenkomst, en indien geen  sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 8: 20% van de kosten van de maatwerkopleiding;
 b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de maatwerkopleiding;
 c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de maatwerkopleiding;
 d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten maatwerkopleiding.

Artikel 6 Beëindiging opleiding 

Overeenkomst op Afstand

1. Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.

Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst

2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan OIA betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor eventueel  (nog) niet geleverd onderwijsmateriaal.
 3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is  ter uitsluitende beoordeling van OIA en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat OIA een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Verplaatsen opleiding 

4. OIA kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij OIA. OIA zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan wijzigingskosten bij de klant in rekening kunnen brengen indien deze verplaatsing kosten met zich meebrengt. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van OIA tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Een maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen opleiding

5. OIA kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij OIA. OIA zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van OIA tot het wijzigen van de opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 6. OIA behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een (extern) examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding. 

Artikel 7 Betaling 

Indien de klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de klant aan OIA. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door OIA, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd. Voor betaling ineens wordt een korting verleend.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. OIA streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. OIA hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De klant dient de volledige kosten van een maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de maatwerkopleiding aan OIA te hebben voldaan.
 5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt OIA de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. OIA maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal OIA de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
  7. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de klant de betalingsverplichting in verband met de opleiding mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan OIA op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.

Artikel 8 Prijs

1. De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de website.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door OIA worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 8 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de studieovereenkomst te ontbinden.
 4. OIA zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal en reprorechten. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid OIA

1. In het geval de klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van OIA, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van OIA gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan OIA door de verzekeraar van OIA onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van OIA geldt het voorgaande niet.
 2. De aansprakelijkheid van OIA voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
 3. OIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 4. OIA is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De aansprakelijkheid van OIA strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor OIA verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van OIA of die door OIA zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 10 Onderwijsmateriaal 

1. OIA levert het onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de opleiding aan de klant.
 2. Verkeerd of beschadigd onderwijsmateriaal wordt door OIA direct kosteloos vervangen.
 3. Alle door OIA gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de studieovereenkomst aan OIA bekend waren. OIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 4. OIA is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 5. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 11 Uitval docent

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal OIA – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal OIA de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. OIA zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door OIA verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij OIA. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van OIA.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan OIA verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 13 Wijziging van de algemene voorwaarden
 De Algemene Voorwaarden kunnen door OIA worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
 Op de rechtsverhouding tussen de klant en OIA is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in de vestigingsplaats van OIA is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen OIA en de klant kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien OIA eisende partij is, heeft zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.